Názov projektu:

ZMT - STAV s.r.o. - Rozvoj zručností zamestnancov

Kód projektu: 

ITMS 2014+: 312081CMY7

Operačný program:

 

Typ projektu:

 

 Doba realizácie:

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

Dopytovo-orientovaný projekt

 

01.03.2023 – 30.11.2023
 
 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ 


 

 

Viac informácií nájdete na

 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.employment.gov.sk