Názov projektu:

Podpora zamestnanosti ZMT –STAV s.r.o.

Kód projektu: 

312031T738

Operačný program:
Typ projektu:
Doba realizácie:
Prijímateľ:
Kód výzvy:

Cieľ projektu:

Operačný program Ľudské zdroje
Dopytovo – orientovaný projekt
10/2019 – 4/2021
ZMT-STAV s.r.o.
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
 

Cieľ projektu je zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej činnosti v spoločnosti prijímateľa.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk